dimecres, 27 d’abril del 2016

No a la Normativa de Progrés!

El passat dijous 14 d’Abril va tindre lloc una reunió amb els coordinadors dels delegats d’ADE-FICO-ECO. En aquesta reunió es va parlar de la proposta de Normativa de Progrés, contra la qual el moviment estudiantil va lluitar fins a modificar-la (Annex 2) i que es vol tornar a implantar en els cursos vinents. Tot això, amb l’excusa del problema que hi ha a l’hora de la matriculació en optatives de 4rt, així com la massificació en algunes assignatures. Aquesta proposta, que des del SEPC rebutgem plenament, no és més que una trava més per poder estudiar, ja que suposa un greu perjudici cap als drets de l’estudiantat i els seus interessos.

En aquest sentit, cal recordar que la situació econòmica i social de l’estudiantat de les classes populars, en l’actualitat, el qual ha de compatibilitzar treball i estudis i/o una realitat de precarietat. Amb aquesta nova normativa l’estudiant perdria el dret a organitzar-se els seus propis ritmes i plans d’estudi, segons la seua realitat. Fet, aquest, que suposaria una nova agressió cap totes les que tenim majors dificultats per accedir i cursar una carrera universitària, expulsant a qui no tinga una realitat acomodada per poder desenvolupar el seu curs acadèmic amb comoditat. La Universitat Jaume I, com a institució pública que és al servei de la societat, hauria de desmarcar-se d'aquestes iniciatives i lluitar per defensar l'accés i la permanència de tot l'estudiantat a la nostra universitat pública.

Malgrat tot, els vicedegans argumenten que aquesta Normativa soluciona el problema presentat (massificació d’alumnes en algunes assignatures, falta de places en les optatives de 4t, resultats negatius en els primers cursos...). Expliquen, a la seua manera, que aquesta reducció ve donada perquè l'estudiantat es matricula lliurement i no cursa les assignatures en l'ordre proposat, cosa que deriva en el solapament de classes.

Assumim que existeix un problema, però no compartim la solució. Des del SEPC donem suport a la proposta que donarem en el FEUP. Proposta alternativa a l’hora de matriculació, aquests dos criteris:


– 1r criteri: tindrà prioritat per a matricular-se l'estudiantat que tinga més nombre de crèdits aprovats respecte del total del Grau (240 crèdits ECTS). Cal tenir en compte que s'atén al nombre de crèdits aprovats i no al nombre de crèdits matriculats, de manera que no es perjudica aquelles persones que han de treballar i es matriculen d'un nombre de crèdits
més reduït.
– 2n criteri: en casos d'empat en el nombre de crèdits aprovats, tindrà prioritat l'estudiant que tinga millor nota mitjana

Per últim, demanem més transparència i informació, ja que aquesta proposta es va fer d’amagades, com és va fer el 14 de Maig de 2015, quant d’esquenes al Consell de l’Estudiantat, els tres coordinadors d’aquests Graus, juntament amb els tres vicedegans, van aprovar un acord de requisits de matrícules (Annex I).

Per finalitzar, i com entenem que aquesta ha de ser una lluita que cree sinergies entre l’estudiantat afectat, més enllà dels sindicats que l’estan treballant, convidem a què, si estudieu ADE-FICO-ECO, veniu a la pròxima reunió que està programada per dimecres 5 d’abril a les 13.30 en el saló Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques. És de vital importància la vostra opinió i assistència, entre totes podem construir una universitat millor!
--------------------------------------------------------------------------------

ANNEX 1. Primer esborrany de Requisits de Matrícula
Aquesta és la primera normativa de progrés que els estudiants-coordinadors dels Graus en
Administració i direcció d'empresa; Finances i comptabilitat; i Economia van acordar amb els tres vicedegans dels Graus en la Comissió Gestora d'aquests graus el passat 14 de maig de 2015:
“Per poder-vos matricular d'assignatures de 3r curs, haureu de tindre aprovats:
· El 90% dels crèdits de les assignatures de primer curs
· I el 50% dels crèdits de les assignatures de segon curs
I per matricular-vos d'assignatures de quart curs:
· Tindre el 100% dels crèdits de primer curs aprovats
· Tindre el 90% dels crèdits de segon curs aprovats
· Matriculació obligatòria en els crèdits de 2n i 3r curs no superats
· Optatives: només podreu matricular-vos si teniu 1r i 2n aprovat i almenys el 50% de 3r i la
matriculació obligatòria dels crèdits pendents de 3r.

ANNEX 2. Modificació de la normativa de progrés en 2014. Victòria del FEUP:
http://sepc-uji.blogspot.com.es/2014/06/davant-la-modificacio-de-la-normativa.html